Το Αειφόρο Σχολείο

46ο Δημοτικό ? Το Αειφόρο Σχολείο μας

     Στα πλαίσια των προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εισήχθη το 1987 απ? την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, ο όρος « αειφόρος ανάπτυξη». Με την εισαγωγή αυτού του όρου η θεματολογία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων διευρύνεται και σε άλλα πεδία, πέραν της φύσης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με κύριο στόχο την ενασχόληση των μαθητών με ζητήματα όπως η ειρήνη, η εξοικονόμηση ενέργειας, η πολιτιστική κληρονομιά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή υγείας. Θα μπορούσαμε γενικότερα να ορίσουμε ως αειφόρο ανάπτυξη«την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους».

       Βασικός στόχος της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ανάπτυξη είναι να καταστούν οι μαθητές υπεύθυνοι πολίτες οι οποίοι θα μπορούν να κατανοούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή γνώσεις και διαδικασίες οι οποίες αφορούν:

?Τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες

?        Τα   ανθρώπινα   δικαιώματα   και   τις   θεμελιώδεις   αρχές,   οι   οποίες εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη συμμετοχική δημοκρατία.

?        Την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μορφών ζωής και τη συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος είναι μέλος του φυσικού συστήματος και όχι κάτι ξεχωριστό από αυτό.

?        Τη συνειδητοποίηση ότι η κατανάλωση ή η παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας προϋποθέτει πάντα τη χρησιμοποίηση κάποιων φυσικών πόρων είτε απ΄τη δική μας χώρα είτε από κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη και ότι αυτό μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικές, οικονομικές ή κοινωνικές απώλειες.

?        Την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες.

   Με βάση τους παραπάνω άξονες δημιουργήθηκαν τα Αειφόρα Σχολεία τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, τοπική κοινωνία) να ασχοληθούν με θέματα που προωθούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολιτισμό μέσα σ? ένα κλίμα ομαδικής συνεργασίας και συνεννόησης.

Το σχολείο μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού του για τη φετινή χρονιά, έκανε αίτηση και επιλέχθηκε ώστε να γίνει ένα από τα Αειφόρα Σχολεία που έχουν αρχίσει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Με βάση το νέο ρόλο που του ανατίθεται, το σχολείο μας θα έρθει σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς ώστε να εφαρμόσει προγράμματα που θα προωθήσουν τις αρχές της αειφορίας και θα δώσουν κίνητρα στους μαθητές να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους για την επίτευξη κοινών στόχων.